Ασφάλεια

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Ασφάλεια

Προτάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων

Η διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου η οποία εξαπλώθηκε, πολύ λογικά, και στο χώρο των εφήβων καθώς και σε πολύ μικρότερες ηλικίες, έφερε μαζί και αρκετούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του. Η μη συνειδητοποιημένη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, όπως: βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, υποκλοπή προσωπικών πληροφοριών, διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbulling) και εκμετάλλευση από αγνώστους, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), εθισμό, αντικοινωνική συμπεριφορά, φυσικές παθήσεις.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα κράτη αναπτύσσουν διάφορες δράσεις για την προστασία των πολιτών τους. Μια από τις κύριες δραστηριότητες είναι η ενημέρωση των πολιτών, τόσο των ίδιων των νέων όσο και των γονέων, για τις συνέπειες (θετικές / κινδύνους) της χρήσης του Διαδικτύου. Μια ομάδα πολιτών στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, όσον αφορά την ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση της οντότητας του Διαδικτύου είναι οι γονείς. Κάποιοι γονείς μπορεί να αγνοούν πλήρως τους κινδύνους από τη χρήση του Διαδικτύου, ενώ κάποιοι άλλοι να πιστεύουν ότι τους γνωρίζουν όλους. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του πρώτου μέρους του βιβλιαρίου εστιάζουμε κυρίως στις δράσεις που αναπτύσσονται στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου. Ο λόγος γι’ αυτή την επιλογή είναι αφενός γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις συστηματοποιημένες και ενοποιημένες δράσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και αφετέρου γιατί τα χαρακτηριστικά της χρήσης του Διαδικτύου (προσβασιμότητα, δραστηριότητες, χρόνος χρήσης) παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. 

Επίσης, δίνονται χρήσιμες συμβουλές κατά τη χρήση του Διαδικτύου ως προς:
 • την αναζήτηση πληροφοριών,
 • τη χρήση των κοινωνικών δικτύων,
 • την προστασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 • την προστασία προσωπικών μας δεδομένων,
 • το ηλεκτρονικό εμπόριο,
 • τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • τη χρήση Webcams,
 • την υγιή απασχόληση των παιδιών στο Διαδίκτυο.
Τέλος, θα βρείτε καλές πρακτικές, ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες:
 • Καλές πρακτικές για εκπαιδευτικούς
 • Καλές πρακτικές για γονείς
 • Καλές πρακτικές για παιδιά και νέους
και τρόπους προστασίας του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή καθώς και τρόπους αναζήτησης βοήθειας.

​Επιπρόσθετο υλικό μπορείτε να βρείτε και εδώ: