• Αρχική
  • Εκπαιδεύσεις Σε Κατασκηνώσεις

Εκπαιδεύσεις σε κατασκηνώσεις

Η διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών ξεκίνησε ως θεσμός το 2017, έχοντας ως  στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών σε θέματα ασφαλής και υπεύθυνης αξιοποίησης του Διαδικτύου. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των παιδιών στις θερινές κατασκηνώσεις σχεδιάστηκε με βάση την αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών σε έναν χώρο δημιουργικό, κοντά στη φύση, με βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες να περιλαμβάνουν διερεύνηση, αλληλεπίδραση και δημιουργικότητα. Είναι γεγονός ότι η ενεργός συμβολή των ίδιων των παιδιών στην εκπαίδευσή τους και ειδικότερα στον ψηφιακό γραμματισμό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων χρηστών του Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων στις θερινές κατασκηνώσεις, τα παιδιά καλούνται να ενημερωθούν, να διερευνήσουν, να αλληλοεπιδράσουν, να διαμορφώσουν άποψη και να εκπαιδευτούν για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Παράλληλα, μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν δικό τους υλικό και να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές/πρέσβειρες καλών πρακτικών και δράσεων ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προς συνομήλικούς τους, τους γονείς τους και άλλες επηρεαζόμενες ομάδες.

Με αρχές βιωματικής μάθησης, τα παιδιά αναμένεται να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές δεξιότητες για αυτόνομη μάθηση, κριτική αντιμετώπιση και διαχείριση προβληματικών καταστάσεων. Παράλληλα, τα παιδιά αναμένεται να αναστοχάζονται και να αυτο-αξιολογούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, με στόχο να διευρύνουν τις δυνατότητες κατανόησής τους και να επανασχεδιάζουν τη μάθησή τους. Τέλος, καλούνται να καταστούν οι ίδιοι/ες ως φορείς αλλαγής, να δημιουργήσουν και να προωθήσουν δράσεις εκπαίδευσης άλλων ομάδων.