Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τρέχοντα Προγράμματα

Μικροί Εκπαιδευτές στο Διαδίκτυο 2.0

Το πρόγραμμα "Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0" προσβλέπει στην εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαίδευση άλλων ατόμων για τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι μικροί εκπαιδευτές καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Καλούνται, επίσης, να εκπαιδεύσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με άριστο, συνετό, δόκιμο αλλά και ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, και να δώσουν εισηγήσεις για προστασία από πιθανές προκλήσεις και κινδύνους. Τέλος, καλούνται να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές και φίλους τους, καθώς επίσης τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους. Η δράση τους μπορεί να διευρυνθεί στην κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους αλλά και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το θέμα.

Ασφαλές Σχoλείο για το Διαδίκτυο

Το Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» έχει ως στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να υλοποιήσουν δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών, αλλά και των εκπαιδευτικών, καθώς και να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Επιπλέον, στόχος του Προγράμματος είναι να βοηθήσει τα σχολεία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά και να προλάβουν ή και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Μέσα από το Πρόγραμμα, σχολεία τα οποία το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούνται ως ασφαλή σχολεία για το διαδίκτυο, για μία σχολική χρονιά. Μεταξύ των υποχρεώσεων των σχολείων είναι η υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με θεματικές της ασφαλούς και δημιουργικής χρήσης του διαδικτύου σε όλες τις τάξεις της σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά εργαστήρια προς εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και η πανευρωπαϊκή πιστοποίηση με την ετικέτα eSafety Label.

Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες

Το Πρόγραμμα «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες» στοχεύει στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή της διεύθυνσης του σχολείου και ομάδας εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ψηφιακής ικανότητας SELFIE (περισσότερες πληροφορίες για SELFIE, βλέπε πιο κάτω), κάθε σχολική μονάδα καλείται να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζεται από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτές/υποστηρίκτριες και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών για ανάπτυξη κουλτούρας ανταλλαγής και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Καταγράφουμε τη Μνήμη, Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες

Το πρόγραμμα «Καταγράφουμε τη Μνήμη, Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες» έχει ως στόχο να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης, μέσω της οπτικοαουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων από το οικείο περιβάλλον των μαθητών/μαθητριών, σχετικά με την εκάστοτε θεματική του Προγράμματος. Επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της πολυδιάστατης ιστορίας, μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών βιωμάτων των ατόμων που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό, και η έμμεση βίωση των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την ιστορική και κοινωνική συνοχή.

Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Το Πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» έχει ως στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να δημιουργήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος ή των σχολικών δράσεων, μέσω των οποίων να μοιραστούν γνώσεις, απόψεις, ανησυχίες, εισηγήσεις, αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποφασίζουν την παρουσίαση ενός θέματος, ηχογραφούν και επεξεργάζονται τα ηχητικά αρχεία και δημιουργούν μια ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία αναρτούν στην πλατφόρμα του διαδικτυακού ραδιοφώνου και, στη συνέχεια, ενημερώνουν με διάφορους τρόπους το σχολείο τους και την ευρύτερη κοινότητα, ώστε να αποκτήσουν ακροατές και ανατροφοδότηση για τη δημιουργία τους. Η πλατφόρμα του μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου www.europeanschoolradio.eu αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία European School Radio και άλλους φορείς, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «NEStOR: Networked European School Web Radio».

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

ATS STEM - Assessment of Transversal Skills in STEM education

Το έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM - ATS STEM), είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους. Μέσα από το πρόγραμμα ATS STEM, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να λάβουν βοήθεια ούτως ώστε να δημιουργήσουν σχέδια μαθήματος που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών τους. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι αναγκαία προς την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού θα βοηθήσει στην δημιουργία πρακτικών παραδειγμάτων που να δείχνουν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των δεξιοτήτων STEM στους μαθητές. Μακροπρόθεσμα, το έργο ATS STEM στοχεύει να γνωρίσουν διάφοροι φορείς παραδείγματα καλής πρακτικής και να συνεισφέρουν με τη σειρά τους στη διάδοση και υιοθέτησή τους, προς επίτευξη ουσιαστικής αλλαγής στην εκπαίδευση STEM και το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αλλά και πανευρωπαϊκά.

ATS2020 - Assessment of Transversal Skills 2020

Το ΑΤS 2020 εισηγείται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης, μέσα από το οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μάθησης και αξιολόγησης και να αξιοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών για τον 21o αιώνα, στο πλαίσιο του υπάρχοντος Αναλυτικού Προγράμματος. Ακολουθώντας το μοντέλο ΑΤS2020, οι μαθητές/μαθήτριες εργάζονται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού, επικοινωνίας, συνεργασίας, αυτόνομης μάθησης, δημιουργικότητας και καινοτομίας, μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (ePortfolio).

EduWeb

Σκοπός του EduWeb είναι οι μαθητές/μαθήτριες να γίνουν εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων σε ό,τι αφορά στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου. Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε μια εκπαιδευτική πύλη με υλικό για αρχάριους και προχωρημένους χρήστες του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύουν τα παιδιά στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου, μετατρέποντάς τα στη συνέχεια από απλούς χρήστες του Διαδικτύου σε εκπαιδευτές ενήλικων μελών των οικογενειών τους, του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητάς τους, συνδράμοντας έτσι, μέσω αποτελεσματικών και καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ευρωπαίων πολιτών.

NEStOR - Networked European School Radio

Πρόκειται για μια ραδιοφωνική διαδικτυακή πλατφόρμα, με στόχο τη λειτουργία ενός Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου που να αποτελεί ευέλικτο, πολύγλωσσο, σύγχρονο και ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης κ.ά.