Υλικό

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση

Οι παρούσες δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνσης και Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις δυνατότητες που μπορούν να έχουν οι εφαρμογές χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων στην εκπαίδευση και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με θετικό, κριτικό και δεοντολογικό τρόπο και να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών.